Няколко причини да сте тук

  • Интересувате се от култура
  • Търсите позитивни публикации
  • Омръзнало ви е да ви заливат цунамита от злокобни предсказания
  • Искате да се почувствате добре

Защо сме „спирка за презареждане с духовност“?!

Невероятната динамика, с която се развива светът през последните години, промени както социалния, така и икономическия живот в глобален мащаб. Огромният масив от информация, произвеждан вече ежедневно с помощта на новите технологии достига до всеки, който знае как да го потърси. За останалите потребители ролята на навигатор изпълнява библиотекарят. Новата му функция на информационен брокер поставя по-големи изисквания както към професионалните, така и към личностните му качества.

Библиотеките ни са изправени пред новите изисквания на потребителите – бързина на доставянето и релевантност на информацията. За да отговарят адекватно на потребностите, библиотекарите трябва непрекъснато да актуализират знанията си за технологиите, световните бази данни, библиотечните консорциуми и т.н. Функцията на библиотеките като информационни центрове изисква това от тях. В такъв момент е необходима гъвкавост, глобален поглед, прогностичност за бъдещето, които да способстват за доказване значимостта на библиотеката за обществото. Имиджът на българските библиотеки има нужда от спешни мерки за повишаване.

Навлизането на модерните технологии е елемент на глобализацията на света. Достъпът на “всеки” до “всичко” чрез WWW и тенденциите това да става за максимално кратко време, размива границите между нации и култури.

Една „специфична отговорност” на обществената библиотека в началото на XXI в., е да събира информация с местно значение и да функционира като „паметта за миналото на региона чрез събирането, съхраняването и предоставянето на достъп до документите, свързани с историята на общността и отделни личности”. В тази си дейност тя трябва да координира своите усилия с местните институции и организации – музеи, архиви, галерии, различни дружества.[1]

Изпитала превратностите на  историята, библиотеката  и днес е любимо място на хората. Богатството на фонда и уютната атмосфера я правят предпочитана „спирка за презареждане с духовност”.


[1] Тодорова, Калина. Д-р Димитър Иванчев и краезнанието в България. // Библиотека, ХVII, 2010, № 6, с. 26.